Opvolging van de uitvoering van het federale klimaatbeleid 2021-2030

De Ministerraad van 22 december 2023 neemt op voorstel van minister van Klimaat Zakia Khattabi akte van het tweede syntheserapport in het kader van de opvolging van de uitvoering van het federale klimaatbeleid 2021-2023.


Milieu en MobiliteitF.F.F.Het tweede syntheserapport evalueert de voortgang van de uitvoering van het federaal klimaatbeleid


In uitvoering van de Green Deal, de Europese klimaatwet en de Overeenkomst van Parijs had de federale regering als doel de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen met ten minste 55% ten opzichte van 1990.

Om het federale beleid centraal op te volgen, werd een governancesysteem geïmplementeerd. De bevoegde ministers hebben hiertoe 39 roadmaps bezorgd aan de federale regering, met daarin geplande beleidslijnen en maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in tien actiedomeinen:

  • fiscaliteit en financiën,
  • energie,
  • transport en mobiliteit,
  • economie,
  • overheidsgebouwen,
  • werking van overheidsbedrijven,
  • internationale samenwerking,
  • klimaatgovernance,
  • adaptatie, en onderzoek.

Deze domeinen zijn de basis van een jaarlijkse monitoringcyclus voor de operationalisering, evaluatie en bijsturing van het beleid, waarvan dit syntheserapport de jaarlijkse weerspiegeling is.

Het syntheserapport 2023 beschrijft de federale, nationale en internationale context van het klimaatbeleid, de stand van zaken per roadmap en analyseert de impact van de roadmaps op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de financiering, en de voortgang van de uitvoering. De dienst Klimaatverandering van het DG Leefmilieu stond in voor de compilatie van alle verslagen, de inhoudelijke analyses en de eindredactie van het rapport.

Dit rapport zal openbaar gemaakt worden en meegedeeld worden aan het parlement en de adviesorganen. De regering zal binnen drie maanden beoordelen of bepaalde maatregelen in het rapport moeten worden bijgestuurd of versterkt, of dat er bijkomende maatregelen moeten worden uitgewerkt.

Bron : Ministerraad van 22 december 2023

Mots clés

Articles recommandés

Loonbonus : recordaantallen en gemiddelde bedragen toegekend in 2023

Absenteïsme: Nog nooit waren zoveel werknemers frequent ziek afwezig van het werk (16%)

Notariële akten digitaal ondertekenen? Vanaf 8 april is het mogelijk!