Voor beter verbonden overheidsdiensten voor mensen en bedrijven


De verordening Interoperabel Europa, die vandaag in werking treedt, zal grensoverschrijdende gegevensuitwisseling vergemakkelijken en de digitale transformatie van de overheidssector versnellen. De wet is van essentieel belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het digitale decennium van de EU, zoals 100 % van de belangrijkste overheidsdiensten tegen 2030 online beschikbaar stellen. Interoperabiliteit is een kernkenmerk van een goed functionerende digitale eengemaakte markt en draagt bij tot een doeltreffendere uitvoering van digitale kenmerken van overheidsbeleid, van justitie tot gezondheid en

Interoperabiliteit is essentieel om mensen en bedrijven beter van dienst te zijn en onnodige administratieve lasten te verminderen. Het helpt overheden zelf om beter te werken. Ik ben zeer verheugd dat de verordening Interoperabel Europa van kracht is, waarmee wordt tegemoetgekomen aan de oproepen tot betere, interoperabele digitale overheidsdiensten in de EU. Deze wet legt de basis voor een doeltreffende, onderling verbonden publieke sector in de EU en voor een inclusieve, transparante en verantwoorde digitale transformatie. Het versterkt de samenwerking tussen overheidsdiensten in de lidstaten en verruimt de toegang tot digitale grensoverschrijdende overheidsdiensten in de EU, waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten.

Johannes Hahn, commissaris voor Begroting en Administratie

Burgers, bedrijven en overheidsdiensten zullen het grootste deel van de nieuwe verordening ten goede komen wanneer gebruik wordt gemaakt van onderling verbonden digitale overheidsdiensten die grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens vereisen. Voorbeelden van dergelijke diensten zijn de wederzijdse erkenning van academische diploma's of beroepskwalificaties, de uitwisseling van voertuiggegevens voor verkeersveiligheid, toegang tot socialezekerheids- en gezondheidsgegevens, de uitwisseling van informatie over belastingen, douane, accreditatie voor openbare aanbestedingen, digitale rijvergunningen en handelsregisters. Volgens de effectbeoordeling zal de wet naar verwachting jaarlijks tot 5 miljard EUR

De wet zal ten uitvoer worden gelegd door middel van een reeks belangrijke

  • Het opzetten van een kader voor samenwerking op meerdere niveaus waarin hooggeplaatste professionals op het gebied van digitale overheidsdiensten van de lidstaten en een brede gemeenschap van het maatschappelijk middenveld, deskundigen, academici en lokale actoren worden samengebracht om een gemeenschappelijke interoperabiliteitsagenda en een zich ontwikkelend ecosysteem van gemeenschappelijke interoperabiliteitsoplossingen vast te stellen. Dit kader wordt gestuurd door de Interoperabel Europa-raad en ondersteund door de Interoperabel Europa-gemeenschap.
  • De invoering van verplichte interoperabiliteitsbeoordelingen om overheidsdiensten „interoperabel door ontwerp” op te bouwen. Dit zal overheidsinstanties helpen grensoverschrijdende interoperabiliteitsaspecten al in de ontwerpfase van nieuwe diensten of instrumenten te onderzoeken en waar nodig aan te pakken. De Commissie zal de nodige richtsnoeren en ondersteuning bieden.
  • Het „Interoperabel Europa-portaal”, een centraal loket om het delen en hergebruiken van hoogwaardige en betrouwbare interoperabiliteitsoplossingen tussen overheidsdiensten aan te moedigen.
  • Versterkte mechanismen voor innovatie en beleidsondersteuning, waaronder opleiding, testomgevingen voor regelgeving voor beleidsexperimenten, publiek-private GovTech en projecten ter ondersteuning van de beleidsuitvoering, om oplossingen te ontwikkelen, te testen en op te schalen.


De verordening is van toepassing op overheidsinstanties, met inbegrip van EU-instellingen en -organen. De uitvoering van de wet inzake interoperabel Europa zal worden gefinancierd via het programma Digitaal Europa (DIGITAL).

Het opzetten van een kader voor samenwerking op meerdere niveaus waarin hooggeplaatste professionals op het gebied van digitale overheidsdiensten van de lidstaten en een brede gemeenschap van het maatschappelijk middenveld, deskundigen, academici en lokale actoren worden samengebracht om een gemeenschappelijke interoperabiliteitsagenda en een zich ontwikkelend ecosysteem van gemeenschappelijke interoperabiliteitsoplossingen vast te stellen. Dit kader wordt gestuurd door de Interoperabel Europa-raad en ondersteund door de Interoperabel Europa-gemeenschap.

Volgende stappen

Volgens het in de verordening vastgestelde tijdschema zullen de meeste bepalingen binnen 3 maanden na de datum van inwerkingtreding van toepassing zijn.

Bij wijze van uitzondering:

  • De Europese instellingen, organen en agentschappen en openbare lichamen zullen vanaf januari 2025 interoperabiliteitsbeoordelingen uitvoeren;
  • De lidstaten zullen 9 maanden na de datum van inwerkingtreding van de verordening, uiterlijk in januari 2025, nationale bevoegde autoriteiten aanwijzen.

Achtergrond

Interoperabiliteit van de overheidssector is het vermogen van overheden om over grenzen, sectoren en organisatorische grenzen heen samen te werken en overheidsdiensten te laten functioneren. Het speelt een cruciale rol bij het ontwerpen van veilige gegevensstromen en het voorkomen van dubbel werk in overheidsdiensten. In verschillende crises van de afgelopen jaren maakte interoperabiliteit van de overheidssector een betere coördinatie tussen de lidstaten mogelijk, de mobilisering van middelen waar deze het hardst nodig waren, en de snelle formulering van gezamenlijke oplossingen.

De Commissie ondersteunt de interoperabiliteit tussen overheidsdiensten sinds de jaren 1990 via het Europees interoperabiliteitskader (EIF), een reeks actieplannen en financieringsprogramma's zoals IDA, IDABC, ISA, ISA2 en nu DIGITAL. Om de lidstaten en de Europese instellingen, organen en agentschappen te helpen bij de uitvoering van het interoperabiliteitsbeleid voor de overheidssector, heeft de Commissie een uitgebreide reeks instrumenten en opleidingen ontwikkeld, zoals de EIF-toolbox, het SEMIC-ondersteuningscentrum, het JoinUp-platform en de Interoperabel Europa Academy. Daarnaast heeft de Commissie ook een GovTech-Incubator-initiatief opgezet, waarbij regeringen samenwerken om de beste oplossingen te vinden die door start-ups en andere regeringen in de hele EU zijn ontwikkeld.

Verschillende evaluaties van het interoperabiliteitsbeleid van de overheidssector wezen op tekortkomingen en riepen op tot actie. De lidstaten hebben ook in toenemende mate benadrukt dat de Europese samenwerking op het gebied van interoperabiliteit moet worden versterkt, onder meer door middel van de ministeriële verklaringen die in 2 017 in Tallinnen in 2 020 in Berlijn zijn ondertekend. Ook EU-burgers die deelnemen aan de Conferentie over de toekomst van Europa hébben de wens gehuit OM de grendoverschrijvende interoperabiliteit te verbeteren. Met de verordering interoperabel Europa Word rechstreek gevolg aan deze

Voor meer informatie

Verordening interoperabel Europa

Vragen en antwoorden: Verordening interoperabel Europa

Effectbeoordeling

Evaluatie van het Europees interoperabiliteitskader

Europees interoperabiliteitskader voor slimme steden en gemeenschappen (EIF4SCC)

Deze pagina is vertaald via machinevertaling. Terug naar de oorspronkelijke taal. De Europese Commissie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en de nauwkeurigheid van deze machinevertaling.


Mots clés

Articles recommandés

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA