Aangifte personenbelasting voor aanslagjaar 2019 – opening van TOW ...

Model, TOW, indieningstermijnen voor de PB aangiften, nieuwe codes, toelichtingen, voorbereidende documenten, indexering ...
Wat u moet weten over de nieuwe PB aangifte 2019 ... in een paar klikken ...

1) Model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2019

KB van 3 april 2019 is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 08/04/2019- p. 35701


2) Indexering
Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen
Aanslagjaar 2019


3) TOW
 • Tax-on-web is beschikbaar voor de aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2019.
 • Mandatarissen kunnen vanaf nu aangiften indienen voor hun klanten. Activatie van het mandaat voor 31 augustus 2019.
 • ! 17 % van de belastingplichtigen deelt geen rekeningnummer mee, maar 200.000 van hen hebben echter wel recht op een terugbetaling : problematisch voor de belastingplichtigen (vertraging bij de terugbetaling) en de FOD Financiën (dure verwerking)


4) Codes van de aangifte

Er bestaat er een verschillende versie van de belastingaangifte personenbelasting voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest(814 codes), het Waalse Gewest (833 codes) en het Vlaamse Gewest (829 codes).
25 nieuwe codes, 16 codes geschrapt
6 nieuwe codes in het vak V (Pensioenen) 9 nieuwe codes in het vak X (Belastingverminderingen

IV - Wedden, lonen
1254 (2254) bedrag van de vergoedingen “cash for car” - Bedrag van de belastingvrijstelling (400,00 EUR max) in code 1255 (2255).
V – Pensioenen
1314 (2314)-1315 (2315)-1316 (2316): overheidspensioenen van december 2018.
VII – Inkomsten van kapitalen en roerende goederen
1437(2437): verrekenbare roerende voorheffing op dividenden die (voor max. 640 euro) zijn vrijgesteld van de personenbelasting
X – Belastingverminderingen
1329 (2329): minderwaarden op aandelen geleden naar aanleiding van een gehele verdeling van het maatschappelijk vermogen van private privaks;
1334 (2334): verwerven van nieuwe aandelen van groeibedrijven (Tax shelter);
1341: uitgaven in het kader van een adoptieprocedure (​​20% van deze uitgaven, met een maximum van 6.150,00 EUR);
1342 (2342): voor bijdragen en premies voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen;
1361 (2361): betalingen in verband met pensioensparen
XIII (1) – Bedrijfsvoorheffing ingehouden in het kader van de deeleconomie
1461 (2461): overdracht van de bronheffing op de inkomsten uit de deeleconomie – de code 1461 gaat van deel 2 (vak XVI) naar deel 1 (nieuw vak XIII).
Vak XIV - Rekeningen en levensverzekeringen in het buitenland, juridische constructies, leningen aan startende kleine vennootschappen en effectenrekeningen
1072 (2072): belastingplichtigen die titularis zijn van meer dan één effectenrekening moeten dat melden in hun aangifte in de personenbelasting.
De belastingplichtige moet aanduiden als hij (van 10 maart tot 31 december 2018) een effectenrekening heeft aangehouden, waarvan de gemiddelde cumulatieve waarde van beleggingen groter is dan of gelijk is aan een minimumbedrag van 500.000,00 EUR.
XVI – Diverse inkomsten
1460 (2460) en 1248 (2248): winst uit diensten geleverd in het kader van een samenwerkende economie of uit occasionele diensten tussen burgers en vergoeding voor associatieve werkzaamheden – brutobedrag onder de code 1460 (2460) en het bedrag van de uitgaven die daar in verband mee onder de code 1248 (2248).
XVIII – Winst uit nijverheids-, handels-of landbouwondernemingen
1632 (2632): sociale bijdragen betaald door belastingplichtigen die winst verkrijgen (door de invoering van forfaitaire beroepskosten voor die inkomstencategorie).
XXII – Winst en baten van een vorige beroepswerkzaamheid
1686 (2686): stopzettingsmeerwaarden die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 10 %.

1) Het oude vak XIII (Verrekenbare woonstaatheffing) is geschrapt (uitdoving van de belasting en dus schrapping van de codes 1555-2555).


5) Documentatie
Sinds 2018 wordt de toelichting niet meer meegestuurd met de aangiften !

Toelichting 2019
· Toelichting – deel 1 – Vlaams Gewest (PDF, 2.13 MB)(This hyperlink opens a new window)
· Toelichting – deel 1 – Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF, 2.05 MB)(This hyperlink opens a new window)
· Toelichting – deel 1 – Waals Gewest (PDF, 2.09 MB)(This hyperlink opens a new window)
· Toelichting – deel 2 (PDF, 1.71 MB)(This hyperlink opens a new window)

Voorbereidend document 2019
· Voorbereiding aangifte Vlaams Gewest: deel 1 (PDF, 2.06 MB)(This hyperlink opens a new window)
· Voorbereiding aangifte Waals Gewest: deel 1 (PDF, 2.08 MB)(This hyperlink opens a new window)
· Voorbereiding aangifte Brussel Hoofdstedelijk Gewest: deel 1 (PDF, 2.02 MB)(This hyperlink opens a new window)
· Voorbereiding aangifte: deel 2 (PDF, 1.69 MB)


6) Indieningstermijnen
Aangifte ingediend door de belastingplichtige
· Op papier: 28 juni 2019.
• Via Tax-on-web: 11 juli 2019.
Voorstel van vereenvoudigde aangifte
Akkoord met het voorstel: de belastingplichtige moet niets doen.
• Niet akkoord en wijziging via het papieren antwoordformulier: 28 juni 2019.
• Niet akkoord en wijziging via Tax-on-web: 11 juli 2019.
Aangifte ingevuld door een ambtenaar tijdens een invulsessie
• Ten laatste op 28 juni 2019. • Opgelet: er is geen hulp meer na 28 juni!
Elektronische aangifte via mandataris
• 24 oktober 2019.

! De uiterste datum voor het tijdig indienen van de elektronische aangiften in de belasting van niet-inwoners is bepaald op 5 december 2019.


7) Bij niet ingediende aangifte ?
 • Administratieve boeten van 50 tot 1.250 €.
 • Aanslag van ambtswege (omkering bewijslast).

Bron: FOD Financiën en AANGIFTE PB 2019 – PERSCONFERENTIEAlexander De Croo – Vice-eersteminister en minister van Financiën Philippe Jacquij – Administrateur-generaal van de Fiscaliteit 02.05.2019 – North Galaxy

   Tags

   • Belastingaangifte
   • Indieningstermijn
   • Tow