Hervorming van het boekhoudplan voor de federale staat ...

De Ministerraad van 29 maart 2024 keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem en van staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het ontwerp van koninklijk besluit is het gevolg van een algemeen advies van de Commissie Openbare Comptabiliteit (COC) met het oog op een hervorming van het koninklijk besluit “Boekhoudplan”

De belangrijke voordelen van deze hervormingen zijn:

  • een pragmatische en flexibele invulling van de werking van de COC door het koninklijk besluit Boekhoudplan aan te passen eerder dan een hervorming door te voeren in de basiswetgeving inzake publieke comptabiliteit
  • de langetermijndoelstellingen die de COC binnen haar mandaat heeft vooropgesteld, worden geconcretiseerd in een duidelijke planning die de plenaire vergadering in het begin van elk kalenderjaar goedkeurt. Zo wordt een duidelijke doelstelling vastgelegd op jaarbasis in de vorm van goed te keuren adviezen
  • de ontwikkeling van de netwerkfunctie van de COC betreffende de uitwisseling van boekhoudkundige informatie tussen de COC-entiteiten in het kader van “best practices”
  • de COC volgt de ontwikkelingen inzake de EPSAS- en IPSAS-normen op en geeft daarover informatie door aan haar leden door infosessies te organiseren of door als doorgeefluik te dienen voor enquêtes en bevragingen over die onderwerpen. Zo wil ze haar adviezen in de mate van het mogelijke “futureproof” maken

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale staat, de gewesten, de gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

.

Mots clés

Articles recommandés

Basisbankdienst voor ondernemingen : weigeringsgronden

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

Nieuwe regels voor bronbelastingprocedures (FASTER)