Traject naar het digitale decennium …


Enkele dagen geleden heeft de Voorzitter Von der Leyen in het Europees Parlement haar tweede toespraak over de Staat van de Unie gehouden. Zoom op het digitale luik !!!

Volgens de voorzitter Von der Leyen, - De originele versie van de toespraak is hier te vinden - :

"Digitale technologie maakt het verschil tussen succes en mislukking. Ook de lidstaten denken er zo over. De digitale uitgaven in het kader van NextGenerationEU zullen het streefcijfer van 20% nog overtreffen. … Daaruit blijken het belang van investeringen in de technologische soevereiniteit van Europa. We moeten extra inspanningen leveren om de digitale transformatie vorm te geven volgens onze eigen regels en waarden…."

Het afgelopen jaar hebben we ambitieuze voorstellen gedaan : om de poortwachtersmacht van grote platforms in te perken; om de democratische verantwoordelijkheid van die platforms te versterken; om innovatie te bevorderen; om de kracht van artificiële intelligentie in goede banen te leiden…"

Een concreet plan

Op 15 september heeft de Commissie een traject naar het digitale decennium voorgesteld, een concreet plan om tegen 2030 de digitale transformatie van onze samenleving en economie tot stand te brengen.

Het voorgestelde traject naar het digitale decennium zet de digitale ambities van de EU voor 2030 om in een concreet uitvoeringsmechanisme. Hierbij wordt een governancekader op basis van een jaarlijks samenwerkingsmechanisme met de lidstaten opgezet, met als doel de streefdoelen van het digitale decennium voor 2030 op het gebied van digitale vaardigheden, digitale infrastructuur en digitalisering van bedrijven en overheidsdiensten te halen. Een ander doel van het traject is het in kaart brengen en uitvoeren van grootschalige digitale projecten waarbij de Commissie en de lidstaten betrokken zijn.

Kompas met vier kerngebieden

Dit initiatief zal ingaan op de steeds snellere trends en toenemende behoeften van de digitalisering, die ook door de pandemie onder de aandacht zijn gebracht. Het traject is gebaseerd op het aanpakken van de lacunes in de digitale capaciteiten van Europa en op het aansturen van gemeenschappelijke acties en grootschalige investeringen om de voordelen van de digitalisering te benutten.

Het is gebaseerd op een kompas met vier kerngebieden: digitale vaardigheden, digitale infrastructuur, digitale economie en digitale overheidsdiensten. Voor elk van die gebieden zijn specifieke doelstellingen vastgesteld om Europa tegen 2030 het digitale decennium binnen te leiden. De Commissie en de lidstaten zullen voor de periode tot 2030 trajecten op Unieniveau en nationale trajecten vaststellen voor de verwezenlijking van de doelstellingen. De trajecten zullen de Commissie helpen de vooruitgang jaarlijks te monitoren en samen met de lidstaten afwijkingen en inefficiënties aan te pakken.

Samenwerkingsmechanisme

Voortbouwend op het digitaal kompas 2030 van maart 2021 waarin de Commissie de visie voor een succesvolle digitale transformatie van de Europese economie en samenleving tegen het einde van het decennium uiteenzette en stelde een reeks concrete digitale streefdoelen voor op het gebied van vaardigheden, infrastructuur, bedrijven en overheidsdiensten.

De Commissie stelt met name een jaarlijks samenwerkingsmechanisme met de lidstaten voor, dat bestaat uit:

  • een gestructureerd, transparant en gedeeld monitoringsysteem op basis van de index van de digitale economie en samenleving (DESI) om de vooruitgang in de richting van elk van de streefdoelen voor 2030 te meten, met inbegrip van kernprestatie-indicatoren (KPI's);
  • een jaarlijks verslag over de “Staat van het digitale decennium”, waarin de Commissie vorderingen evalueert en maatregelen aanbeveelt;
  • meerjarige strategische stappenplannen voor het digitale decennium voor de afzonderlijke lidstaten, waarin elke lidstaat een overzicht geeft van de vastgestelde of geplande beleidslijnen en maatregelen ter ondersteuning van de streefdoelen voor 2030;
  • een gestructureerd jaarlijks kader voor het bespreken en aanpakken van domeinen waar onvoldoende vooruitgang is geboekt, door middel van aanbevelingen en gezamenlijke toezeggingen van de Commissie en de lidstaten;
  • een mechanisme om de uitvoering van meerlandenprojecten te ondersteunen.

Korte termijn projecten

Tegelijk werkt de Commissie aan de afronding van het voorstel voor een gezamenlijke “verklaring over digitale beginselen” van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie om ervoor te zorgen dat de Europese waarden en rechten worden weerspiegeld in de digitale ruimte. Dit zal ervoor zorgen dat iedereen kan profiteren van de voordelen van de digitale mogelijkheden, zoals universele toegang tot internet, algoritmen met respect voor de mens, en een veilige en betrouwbare onlineomgeving. In het jaarverslag over de “Staat van het digitale decennium” zal de uitvoering van de digitale beginselen worden geëvalueerd.

Meer informatie en pertinente dokumenten

Toespraak over de Staat van de Unie door voorzitter Von der Leyen

Vragen en antwoorden – Staat van de Unie: traject naar het digitale decennium

Factsheet – Traject naar het digitale decennium

Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een traject naar het digitale decennium

Werkdocument van de diensten van de Commissie

Digitaal kompas

Door een succesvolle digitale transformatie zal Europa een voortrekkersrol blijven spelen in mondiale trends, en zo haar concurrentievermogen kunnen verstevigen en universele normen kunnen bepalen. Bovendien zijn digitale technologieën het belangrijkste middel om de duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Green Deal te bereiken.

Bron :Europese Commissie, september 2021Mots clés