Kosten voor de openbaarmaking van de neer te leggen jaarrekening en andere stukken ...

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft op 26 oktober 2022 een advies uitgebracht omtrent een ontwerp van koninklijk besluit dat beoogt de openbaarmakingskosten van de jaarrekening en de andere neer te leggen stukken te verminderen.

De Nationale Bank van België (NBB) heeft het productieproces van de inzameling en openbaarmaking van de jaarrekeningen en de andere neer te leggen stukken immers gemoderniseerd. Door een doorgedreven automatisatie is dit proces niet alleen efficiënter geworden, maar ook kostenbesparend, althans wanneer de documenten in de vorm van een gestructureerd databestand worden neergelegd. Dit laat toe de openbaarmakingskosten te halveren wanneer de voormelde stukken in de vorm van een gestructureerd databestand worden neergelegd.

De CRB ondersteunt ten volle de kostenbesparingen die konden worden doorgevoerd, dankzij de maatregelen die zijn genomen ter bevordering van administratieve vereenvoudiging en van een verdere digitalisering. Hij hecht dan ook zijn goedkeuring aan dit ontwerp van besluit, mits met enkele opmerkingen rekening wordt gehouden.

Zo acht de CRB het aangewezen dat alle kosten in rekening worden gebracht om een duidelijk beeld te kunnen vormen, dus ook de IT-kosten die door de NBB worden gedragen.

Hij is bovendien van mening dat de NBB de vrijgekomen middelen zou kunnen gebruiken om ondernemingen te stimuleren hun jaarrekening tijdig neer te leggen. Er zou, ten slotte, kunnen worden overwogen een verhoogd tarief vast te leggen voor ondernemingen die hun jaarrekening laattijdig neerleggen

Bron : Centrale Raad voor het bedrijfsleven, november 2022

Mots clés

Articles recommandés

Economische voorjaarsprognoses 2024: een geleidelijke expansie in het licht van grote geopolitieke risico's

Inflatie in stijging : 4,9% in april ten opzichte van 3,8% in maart en 3,6% in februari.

April 2024 : 925 faillissementen worden door de ondernemingsrechtbanken geregistreerd.